GDPR-policy

Information om Fluicell AB:s efterlevnad av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR)

Nedan följer en kort beskrivning av vad Fluicell AB, organisationsnummer 556889-3282, gör för att följa GDPR

Introduktion

Fluicell AB (nedan kallat Fluicell) strävar kontinuerligt efter att skydda individuella rättigheter till integritet genom att säkerställa att alla personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagar och förordningar. Fluicell har vidtagit flera åtgärder, både organisatoriska och tekniska, för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst. Som sådan är personuppgifter tillgängliga, säkra och kan inte ändras oavsiktligt eller av obehöriga parter. Vi anpassar våra policyer, rutiner och säkerhet i enlighet med förändringar i verksamheten och tekniska framsteg.

Bakgrund

Sveriges personuppgiftslag (Sw. Personuppgiftslag (1998:204) har trätt i kraft sedan 1998 och bygger på EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG. Enligt avsnitt 1, ”Syftet med denna lag är att skydda människor mot kränkningar av deras personliga integritet genom behandling av personuppgifter” .EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) ersätter dataskyddsdirektivet och är utformat för att harmonisera dataskyddslagar över hela Europa, för att skydda och stärka alla EU-medborgares dataskydd och att omforma hur organisationer i hela regionen hanterar dataskydd. Den reglerar en enskild, ett företags eller en organisations behandling av personuppgifter som rör enskilda personer i EU. GDPR blev fullt verkställbar i hela Europeiska unionen den 25 maj 2018.

Definition

Personuppgifter: är all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar levande individ. Olika delar av information, som samlas in tillsammans kan leda till identifiering av en viss person, utgör också personuppgifter

Databehandling: Behandlingen omfattar ett brett spektrum av operationer som utförs på personuppgifter, inklusive manuellt eller automatiserat sätt. Det omfattar insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, sökning, användning, avslöjande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstörelse av personuppgifter.

Syfte

Syftet med integritetspolicyn är att beskriva hur Fluicell behandlar och skyddar personuppgifter. Fluicell ser till att alla personuppgifter behandlas noggrant och i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Kommunikation

Fluicell behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra åtaganden gentemot dig som kunder och/eller aktieägare. Vi samlar också in information om dem du vill bli kontaktad av oss. Vi kan använda dina personuppgifter för att kommunicera relevant information om Fluicell som kan vara av intresse för dig. Om du inte vill få sådan kommunikation är du välkommen att kontakta oss eller avsluta prenumerationen på vår e-postlista.

IT-säkerhet

Fluicell arbetar kontinuerligt för att förbättra sin IT-säkerhet, för att bättre skydda personuppgifter, genom att använda offline-lagring där så är lämpligt. Endast professionella medier används för att lagra eller överföra personlig information.

Lagring och radering av personuppgifter

Fluicell lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket de ursprungligen erhölls. Personuppgifter som är felaktiga med hänsyn till det syfte för vilket de ursprungligen erhölls raderas, arkiveras och krypteras offline, eller korrigeras utan onödigt dröjsmål. Personuppgifter från dem som är prenumeranter på vårt nyhetsbrev kommer att lagras så länge prenumerationen är aktiv.

Rätt till tillgång, rättelse och radering

När som helst har du rätt att kostnadsfritt begära en kopia av din personliga information som lagrats av oss. Du har rätt att ändra eventuella felaktiga eller ofullständiga personuppgifter och att återkalla ditt samtycke som gavs vid tidpunkten för insamlingen.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under följande villkor:

  • Informationen behövs inte längre för det ändamål för vilket den samlades in.
  • Ditt samtycke återkallas;
  • Dina personuppgifter har behandlats olagligt
  • Du samtycker inte till behandlingen för direktmarknadsföringsändamål.

Ovannämnda rätt till radering gäller dock inte när lagstadgade krav på lagring av uppgifterna.

Länder där personuppgifter lagras och behandlas

Personuppgifter som tas emot av Fluicell behandlas och lagras i EU eller EES, dvs. de överförs inte till eller behandlas i tredjeländer.

Anställda

Anställda som kommer i kontakt med personuppgifter har fått omfattande information om GDPR och hur personuppgifter ska behandlas.

Kunder/aktieägare

Aktieägarnas personuppgifter hanteras av Euroclear Sweden (Euroclear Sweden AB, org: 556112-8074 med huvudkontor på Klarabergsviadukten 63, Po Box 191, SE - 101 23 Stockholm). Enligt svensk lag är Euroclear Sweden i egenskap av Svensk Värdepapperscentral personuppgiftsansvarig för personuppgifterna och är därför ansvarig för att behandla dem i enlighet med lagen.

Kundernas personuppgifter hanteras genom ett CRM-system som fungerar som personuppgiftsbiträde, vilket ger en säker plattform för att skydda våra kunders uppgifter.

Webbseminarier Deltagarnas personuppgifter lagras på en säker plattform som använder krypteringsteknik för att skydda data under överföring och i vila med regelbundna säkerhetstester.

Vem ansvarar för de personuppgifter som samlas in?

Fluicell AB, organisationsnummer: 556889-3282

Flöjelbergsgatan 8C

431 37 Mölndal Sverige

Är personligen ansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas av företaget. Vi ser till att sådan behandling sker i enlighet med gällande lagstiftning.

För ytterligare information om hantering av personuppgifter, vänligen kontakta oss på:

Info@fluicell.com

Kakor

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera anpassade lösningar till användarna av våra webbtjänster. Om du vill veta mer om hur du använder cookies är du välkommen läs mer här.