Aktien

Aktieägare

2024-03-28

NAMN

Antal aktier

Rösträtt

Avanza Pension

40 004 655

12,18

%

Adamsson, Sten

5 129 500

1,56

%

Josefsson, Hans

4 615 000

1,41

%

Nordnet Pensionsförsäkring AB

11 169 655

3,40

%

Viola Vitalis AB

15 042 669

4,58

%

Back John

7 243 526

2,21

%

Other owners

230 335 256

70,13

%

Holmstrom Andreas

3 767 099

1,15

%

Tuvedalen Limited

4 000 000

1,22

%

Erdelji Emil

3 132 853

0,95

%

Frisk Niklas

3 982 242

1,21

%

Total

328 422 455

100

%

Certifierad rådgivare

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Webb: www.skmg.se

E-post: ca@skmg.se

Telefon: +46 8 913 008

Nasdaq First North Tillväxtmarknad

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU 2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige, som drivs av en börs inom Nasdaq-koncernen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market omfattas inte av alla samma regler som emittenter på en reglerad huvudmarknad, enligt definitionen i EU-lagstiftningen (enligt nationell lagstiftning). Istället omfattas de av en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag. Risken med att investera i en emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en emittent på huvudmarknaden. Alla emittenter med aktier upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Respektive Nasdaq-börs godkänner ansökan om upptagande till handel.