En ingenjörslösning på typ 1-diabetes

Typ 1-diabetes är ett växande hälsoproblem som väsentligt påverkar hälsan och välbefinnandet hos mer än nio miljoner människor världen över. Även om insulininjektioner har varit ett behandlingsalternativ i över 100 år är sjukdomen fortfarande förknippad med flera komorbiditeter som signifikant påverkar patienters hälsa. Dessutom tvingas personer som lever med diabetes kontinuerligt övervaka sina blodsockernivåer för att undvika hyper- eller hypoglykemiska episoder. Vi pratade med Fluicells CTO Gavin Jeffries för att lära oss mer om hur Fluicell bygger vävnader för att konstruera en lösning på typ 1-diabetes.

Fluicell använder sin vävnadsplattform, Nexocyte, för att skapa implantat innehållandes konstruerade pankreasöar i syfte att ge en långvarig behandling för typ 1-diabetes. Kan du berätta vad Fluicells tillvägagångssätt går ut på och vad dess potentiella inverkan är?

Absolut. På Fluicell är vårt mål att utveckla en typ 1-diabetesbehandling som kan återställa glykemisk kontroll utan behov av varke immunsuppressiva medel eller knappa donatormaterial. Vår Nexocyte-plattform gör det möjligt för oss att skapa konstruerad bukspottkörtelvävnad som svarar på glukos och efterliknar några av de naturliga funktionerna i bukspottkörteln. Med detta tillvägagångssätt strävar vi efter att skapa en effektiv lösning för personer som lever med diabetes.

Det är svårt att överskatta betydelsen av nuvarande diabetesbehandlingar, baserade på insulininjektioner, och de positiva effekter de har haft på hälsan och välbefinnandet hos människor som lever med sjukdomen. Dessa injektioner behandlar dock bara delar av sjukdomen och många patienter kämpar för att hålla sitt blodsocker på en hälsosam nivå, med betydande hälsokonsekvenser som ett resultat. Lägg till detta den negativa inverkan på livskvaliteten från att ständigt behöva övervaka sina blodsockernivåer. Allt detta skapar ett behov av nya behandlingar, utan de nackdelar som är förknippade med nuvarande terapier, som vi på Fluicell arbetar för att uppfylla med vår teknik.

Tidigt i år meddelade Fluicell både framgångsrika resultat från företagets inledande in vivo-studie och att Fluicell påbörjar utvecklingen av typ 1-diabetesläkemedel baserade på inducerade pluripotenta stamceller (iPSCs). Vilka har varit dina huvudsakliga fokusområden och hur har utvecklingsarbetet utvecklats sedan dessa tillkännagivanden?

Sedan tillkännagivandet av våra toleranstester har vårt primära fokus varit att stärka och diversifiera vårt tillvägagångssätt. Medan inducerade stamceller är en avgörande del av vår strategi utforskar vi också andra stamcellsbaserade strategier, samtidigt som vi utvecklar våra precisionsprintade strukturer för att uppnå optimala insulinsvar. Vi har undersökt skalbara lösningar baserade på våra in vivo-fynd som säkerställer implantathöljets robusthet för att uppnå enklare transplantationsprocesser. Våra resultat hittills är mycket uppmuntrande och jag är entusiastisk över vår pågående utveckling, som jag tror kommer att stärka vår position och vårt terapeutiska tillvägagångssätt ytterligare.

Precisionsprintade inducerade pluripotenta stamcells (iPSC)

Vilken roll spelar Nexocyte-plattformen i Fluicells terapeutiska utvecklingsprogram?

Nexocyte-plattformen är grundläggande för vårt utvecklingsprogram. I biologiska vävnader är celler inte slumpmässigt ordnade; de följer specifika mönster och orienteringar som är väsentliga för korrekt funktion. Nexocyte tillåter oss att replikera dessa biologiska mönster genom att börja med de grundläggande byggstenarna, cellerna. I huvudsak kan vi placera celler precis där de behöver vara, för att utföra sin korrekta funktion i vävnaden, snarare än att förlita oss på slumpmässig montering. Denna förmåga gör det möjligt för oss att designa vävnader skräddarsydda för specifika terapeutiska behov, vilket potentiellt går utöver naturliga arrangemang för att förbättra behandlingseffektiviteten.

Hur skiljer sig Fluicells teknik från andra metoder för typ 1-diabetesbehandling, och vilka är dess viktigaste fördelar?

Till skillnad från andra terapeutiska tillvägagångssätt som förlitar sig på cellaggregering eller självmontering, tillåter vår teknik oss att designa och bygga terapeutisk vävnad på cellnivå. Vi har kontroll över både celltyperna och deras arrangemang i enheten. Dessutom kan vi finjustera mikromiljön och införliva bioaktiva element i konstruktionen. Denna precisionskontroll ger betydande fördelar när det gäller att skapa effektivare och skräddarsydda behandlingar för typ 1-diabetes.

Idag kan typ 1-diabetes behandlas med transplanterade bukspottskörtelöar som erhålls från avlidna givare med mycket goda resultat, vilket ofta resulterar i insulinoberoende under längre perioder. Denna typ av terapi kräver emellertid också samtidig behandling med immunsuppressiva läkemedel, vilket är en signifikant nackdel. Detta behov av immunsuppressiva medel gäller också många typ 1-diabetescellterapier som nu är under utveckling, där insulinproducerande celler injiceras i patienten. Vad vi på Fluicell gör är istället att kapsla in konstruerade cellöar i ett implanterbart material som är tänkt att skydda cellerna från patientens immunsystem. Vår unika teknik gör att vi kan skapa öarna direkt som en del av implantatet, vilket skapar en fördel jämfört med många andra tekniker där ute. I slutändan är ett viktigt utvecklingsmål för oss att skapa ett implantat som är isolerat från immunsystemet, men samtidigt är permeabelt för näringsämnen och hormoner som insulin och glukagon.

Under det senaste året har det gjorts flera nya initiativ för att främja sektorn för avancerade läkemedel (ATMP), både i Sverige och internationellt. Hur kan Fluicells terapeutiska utveckling dra nytta av dessa bredare initiativ?

Diabetes är en betydande global hälsofråga, och utveckling av effektiv terapi kräver samarbete över hela fältet. Initiativ inom ATMP-sektorn är avgörande för myndighetsgodkännandevägar och för att ge små företag tillgång till anläggningar som överensstämmer med god tillverkningssed (GMP). Vi samarbetar aktivt med organisationer som ATMP Sverige och andra nätverk för att ligga i framkant i dessa diskussioner. Detta engagemang hjälper oss att utnyttja infrastruktur och resurser som är nödvändiga för att demonstrera och marknadsföra våra kärnerbjudanden inom sektorn.

Slutligen, hur planerar du att föra projektet framåt, och vad ska personer som är intresserade av Fluicells typ 1-diabetesprogram hålla utkik efter?

Vår kärnstrategi är att etablera en robust metod med Nexocyte-plattformen kombinerat med vår unika expertis för att generera en terapeutisk vävnad som kan reagera på stimuli som en naturlig bukspottkörtel. Framöver strävar vi efter att öka komplexiteten i våra modeller och validera användbarheten av våra vävnader. Detta kommer att innebära att skapa mer fysiologiska mänskliga sjukdomsmodeller för toxikologi och effektscreening. Fluicell har aktiva program inom både terapeutiska och in vitro-modeller, och framsteg inom ett område kan ofta även bidra till framsteg inom det andra.

Share this article: