Fluicell Företrädesemission 2024

Fluicells extra bolagsstämma den 4 januari 2024 godkände styrelsens förslag att genomföra en företrädesemission av högst 27218 405 units bestående av aktier och teckningsoptioner. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Fluicell initialt cirka 29,9 MSEK före emissionskostnader. Vid efterföljande inlösen av teckningsoptioner av serie TO5 respektive TO6 kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 24,5 – 47,6 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen genomförs med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare och teckningsperioden pågår 15 januari– 29 januari 2024. Fullständiga villkor och beskrivning av nyemissionen återfinns i Fluicells EU-tillväxtprospekt, se länk nederst på sidan.

Bakgrund och motiv

Kroniska och akuta degenerativa sjukdomar är en omfattande global hälsoutmaning som drabbar hundratals miljoner människor runt om i världen. Sjukdomarna orsakar både betydande reduktion av förväntad livslängd och livskvalitet för drabbade patienter och resulterar i omfattande socioekonomiska kostnader. Fluicell är ett svenskt innovationsdrivet life science-bolag som bedriver utveckling av nya terapier och tekniker för att kunna erbjuda behandlingsalternativ till dessa, idag svårbehandlade eller obotliga sjukdomar. Fluicell är verksamma inom regenerativ medicin och humanvävnadsbaserade screeningmodeller för läkemedelsutveckling inom flera terapiområden som är på WHOs topp-tio lista över sjukdomar som hotar livslängd och livskvalité. Dessa inkluderar typ 1-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och njursjukdomar. Nyckeln i Fluicells tillväxtstrategi är Bolagets plattform förvävnadsproduktion, Nexocyte™, som bland annat inkluderar Biopixlar®, bolagets teknik för högupplöst 3D-Bioprinitng. Plattformen Nexocyte utgör grunden för Fluicells verksamhet inom både regenerativ medicin och humana screeningprodukter. Fluicells utvecklingsprogram inom regenerativ medicin syftar till att skapa vävnadsbaserade terapier som medför betydande förbättringar av såväl livslängd som livskvalitet för patienter med allvarlig sjukdom, med den långsiktiga målsättningen att kunna tillhandahålla botande behandlingar.

 

Bolagets produktpipeline består av läkemedelsprodukt för behandling av typ 1-diabetes samt två humana screeningprodukter inom hjärtsäkerhetsfarmakologi samt för njursjukdom. Produktkandidaterna baseras på detaljerade bioprintade vävnader, genererade med hjälp av Fluicells vävnadsproduktionsplattform Nexocyte som bygger på Biopixlar®, bolagets teknik för högupplöst Bioprinting. Fluicell förfogar även över följande forskningsteknikplattformar inriktade mot biologisk och biomedicinsk forskning samt läkemedelsutveckling: BioPen®, Biozone 6® ochDynaflow® Resolve.

 

Fluicells flaggskeppsprogram inom typ 1-diabetes syftar till att skapa en behandlingslösning som återställer kroppens normala funktion och kapacitet att reglera blodsockernivåer genom ett unikt terapikoncept baserat på bioprintade cellöar (som imiterar cellsammansättningen och funktionen i mänskliga Langerhanska öar i bukspottkörteln) med förmåga att reglera såväl högt som lågt blodsocker. Det terapeutiska konceptet är således ett cell-baserat transplantationsinstrument som avses att transplanteras in i patientens kropp för att ersätta skadade Langerhanska öar. Fluicells långsiktiga målsättning är att skapa en botande lösning som gör det möjligt för patienter med typ 1-diabetes att leva ett liv utan insulininjektioner och blodsockermonitorering.

 

Syftet med Företrädesemissionen är främst att accelerera utveckling av Bolagets läkemedelskandidat inom sjukdomsområdet typ 1-diabetes. Ytterligare satsningar görs även för att avanceraproduktutveckling av hjärtvävnadsmodeller för läkemedelsscreening samt motuppskalning och vidareutveckling av Bolagets vävnadsproduktionsplattform.

Utvecklingsmål 2024

Målsättningar inom utveckling av vävnadsbaserade produkter för behandling av typ 1-diabetes

 • Leadoptimering med avseende på frisättning av insulin och glukagon (Q2 2024)
 • Bekräftad tolerabilitet in vivo (Q1-Q2 2024)
 • Leadoptimering för viabilitet (Q3 2024)
 • Inledande diskussion med EMA avseende vidare in vivo-studier (Q1 2024)
 • Bekräftad effekt in vivo (Q4 2024)

 

Målsättningar inom utveckling av humana hjärtsäkerhetsmodeller

 • Presentation av initial modell (Q1 2024)
 • Modellvalidering med exempelsubstanser (Q3 2024)
 • Modell skalad för sekundär screening (Q3/Q4, 2024)

 

Bolagsrelaterade och finansiella mål

 • Inlämning av 2–3 nya patentansökningar (Q3 2024)
 • Inlämning av 2-4 forskningsansökningar med fokus på screeningmodeller, vävnadsutveckling och automation (Q2-Q4 2024)
 • Initierande av kommersiellt partnerskap kring typ 1-diabetes eller inledande av samarbetsavtal inom nytt terapiområde (Q4, 2024)
 • Inledande av 1-2 samarbetsavtal avseende utveckling av screeningprodukt (Q4 2024)

 

VD Carolina Trkulja har ordet

"Med vävnadsbaserad typ 1-diabetesterapi i in vivo-fas och med samarbete kring humana hjärtvävnadsmodeller för läkemedelsutveckling med ett topp tio-farmabolag är vi väl positionerade för framgång."

 

Allvarliga kroniska sjukdomar kopplade tillvävnadsskada utgör en stor utmaning för dagens sjukvård och drabbar miljontals individer runt om i världen, med ett stort antal förtida dödsfall och omfattande samhällsekonomiska kostnader som följd. Fluicell har en unik möjlighet att skapa vävnadsbaserade terapilösningar som helt kan förändra hur vi behandlar dessa sjukdomar. Med vår patentskyddade plattform Nexocyte har vi förmågan att utveckla vävnadsbaserade lösningar för regenerativ medicin och läkemedelsutveckling med en precision som saknar motsvarighet på marknaden.

 

Nexocyte kombinerar Fluicells prisbelönta bioprintingteknik med vårt kunnande inom vävnadsdesign, biomaterial och stamcellsteknik, baserat på mångårig forskning. Med plattformen har vi möjlighet att tillhandahålla revolutionerande produkter, riktade mot snabbt växande marknader som bedöms uppgå till 155 miljarder USD i värde omkring 2030. Med ett utvecklingsprogram för vävnadsbaserad typ 1-diabetesterapi i in vivo-fas och med samarbete kring humana hjärtvävnadsmodeller för läkemedelsutveckling med ett top tio-farmabolag är vi väl positionerade för framgång.

Carolina Trkulja, VD Fluicell

Emissionslikvidens användande

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en initial nettolikvid om cirka 22,2 MSEK (efteremissionskostnader). Nettolikviden avses disponeras för följande ändamålangivna i prioritetsordning:

 • Obligatorisk återbetalning av brygglån (cirka 8 procent)
 • Utveckling av vävnadsbaserade terapier för behandling av typ 1-diabetes (cirka 42 procent)
 • Optimering och validering av vävnadsmodell för hjärttoxicitet (cirka 11 procent)
 • Plattformsoptimering och produktionsuppskalning (cirka 10 procent)
 • Administrativa omkostnader och rörelsekapital (cirka 29 procent)

 

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO5 respektive TO6 som utges i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att tillföras en ytterligare nettolikvid om cirka 23,3–45,7 MSEK som avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

 • Utveckling av vävnadsbaserade terapier för behandling av typ 1-diabetes (cirka 42 procent)
 • Optimering och validering av vävnadsmodell för hjärttoxicitet (cirka 11 procent)
 • Plattformsoptimering och produktionsuppskalning (cirka 10 procent)
 • Administrativa omkostnader och rörelsekapital (cirka 29 procent)

Emissionserbjudandet i korthet

Erbjudande & emissionsvolym

Företrädesemissionen omfattar högst 27 218 405 units motsvarande högst 272 184 050 aktier, högst 136 092 025 teckningsoptioner av serie TO5 samt högst 136 092 025 teckningsoptioner av serie TO6 (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Fluicell cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av maximala antalet teckningsoptioner av serie TO5 respektive TO6 tillförs Fluicell högst cirka 47,6 MSEK före emissionskostnader.

Rätt att teckna units

Den som på avstämningsdagen den 11 januari 2024 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken har företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen.

Villkor

En (1) befintlig aktie i Bolaget innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit bestående av tio (10) nya aktier, fem (5) teckningsoptioner av serie TO5 samt fem (5) teckningsoptioner av serie TO6.

Teckningskurs

Teckningskursen är 1,10 SEK per unit, vilket motsvarar 0,11 SEK per aktie och ett marknadsvärde om cirka 3 MSEK innan Erbjudandet. Courtage utgår ej.

Teckningsperiod

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 15 januari – 29 januari 2024.

Teckningsoptioner

Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på First North efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie TO5 respektive TO6 finns tillgängliga längre ned på sidan.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Fluicell har erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,46 MSEK, motsvarande cirka 1,54 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även erhållit garantiåtaganden om cirka 24,0 MSEK, motsvarande cirka 80,19 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 14,5 MSEK motsvarande cirka 48,46 procent utgör en bottengaranti och cirka 9,5 MSEK motsvarande cirka 31,73 procent utgör en toppgaranti. De emissionsgarantier som har lämnats kan endast tas i anspråk vid bristande teckning i Erbjudandet. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 24,5 MSEK, motsvarande cirka 81,73 procent av Företrädesemissionen. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang, varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias.

Tidplan

 • 9 januari 2024: Sista dag för handel i Fluicells aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter
 • 10 januari 2024: Första dag för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter
 • 11 januari 2024: Avstämningsdag
 • 15 januari – 29 januari 2024: Teckningsperiod för Företrädesemissionen
 • 15 januari – 24 januari 2024: Handel med uniträtter
 • 15 januari – 14 februari 2024: Handel med BTU (Betald Tecknad Unit)
 • 31 januari 2024 – Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen.

Presentationer och artiklar

Disclaimer

Due to legal restriction, the information on this part of Fluicell AB’s (“Fluicell” or the “Company”) website is not accessible to certain persons. We kindly ask you to review the following information and provide the following confirmation each time you wish to access this part of the Company’s website. Please note that the terms set out below may be altered or updated and therefore it is important that you review them each time you visit this page.

NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WHOLLY OR PARTLY, IN THE UNITED STATES OF AMERICA (INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS), AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SWITZERLAND, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.

This website and the information contained herein is not intended for, and may not be accessed by, or distributed or disseminated to, persons resident or physically present in the United States of America (including its territories and possessions), Australia, Belarus, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Russia, Singapore, Switzerland, South Africa, South Korea, or any other jurisdiction where distribution would require additional prospectuses, registration measures, or other measures bedsides those required by Swedish law or otherwise would be in conflict with the rules of such jurisdiction or which cannot be made without application of exemptions in such jurisdiction. This website and the information contained herein do not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to purchase or acquire, any shares, units, subscription rights, paid subscribed units, or other securities in Fluicell (“Securities”) to any person in said jurisdictions. The information on the websites may not be forwarded or reproduced in such a manner that contravenes such restrictions or would give cause to such requirements.

No Securities have been registered or will be registered under the United States Securities Act of 1933 as amened (the “Securities Act”) or the securities legislation of any state or other jurisdiction in the United States of America and may not be offered, subscribed for, used, pledged, sold, resold, allotted, delivered, or otherwise transferred, directly or indirectly, in or into the United States of America except under an available exemption from, or in a transaction not subject to, the registration of requirements under the Securities Act and in compliance with the securities legislation in the relevant state or any other jurisdiction of the United States of America.

Within the European Economic Area (“EEA”), no public offering of Securities is made in other countries than Sweden. In other member states of the European Union (“EU”), such an offering of Securities may only be made in accordance with the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129 (the “Prospectus Regulation”). In other member states of the EEA which have not implemented the Prospectus Regulation in its national legislation, any offer of Securities may only be made in accordance with an applicable exemption under national law.

All persons residing outside of the above mentioned jurisdictions who wish to access the documents contained on this website should first ensure that they are not subject to local laws or regulations that prohibit or restrict their right to access this website, or require registration or approval for any acquisition of securities by them. The Company assumes no responsibility if there is a violation of applicable law and regulations by any person.

If you are not permitted to view materials on this website or are in any doubt as to whether you are permitted to view these materials, please exit this website.

Access to electronic versions of these materials is being made available on this website by the Company in good faith and for information purposes only.

By clicking “Confirm” you confirm and certify that:

you have read and accepted the terms and restrictions set out above,

you are not a resident of or physically present in any of the above jurisdictions or any other restricted jurisdiction and are not a U.S. person (as defined in Regulation S under the Securities Act); and

you are either:

a resident of or physically present in Sweden;

if resident or physically present in a Member State of the European Economic Area other than Sweden, a qualified investor as defined in Regulation (EU) 2017/1129 of the European parliament and of the council; or

otherwise authorized to access this information pursuant to applicable laws or regulations.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Continue